שווי כח קנייה

המונח מתאר מדד שמבטא את ההכנסה במושגים של כוח קנייה ומנסה לנטרל את השפעות הבדלי שערי החליפין.

הגדרה

המונח "שווי כוח הקניה" (Purchasing-Power Parity - PPP) הינו מדד שמבטא את ההכנסה במושגים של כוח קנייה ומנסה לנטרל את השפעות הבדלי שערי החליפין.

שימוש

התוצר הלאומי גולמי (תל"ג, GNP) מבוטא בדולר אמריקני ולכן הוא מושפע מאוד משערי החליפין של המטבעות המקומיים. שווי כוח הקניה הוא נתון המציג את התל"ג במדינות שונות במונחי דולר בינלאומי, שהוא בעל כוח קניה שווה לזה שיש לדולר האמריקני בארצות הברית.1

לפי התאוריה הכלכלית, בשוק יעיל, למוצרים זהים חייב להיות מחיר אחד. כלומר, לפי תאוריה זו, מטבעות שונים המחושבים על פי שער חליפין על בסיס שווי כח הקניה, הינם בעל ערך שווה במונחי מוצרים.

השימוש בשערי חליפין במונחים של כוח הקניה נעשה כדי לאפשר השוואה של רמת החיים בשתי מדינות או יותר. ההתאמות נועדו לתת תמונה מדויקת יותר מזו המתקבלת מהשוואה פשוטה של התל"ג תוך שימוש בשער חליפין בלבד. כמו כן, כדי לפצות על הבדלים בשיעורי האינפלציה בנוסף על השינוי בשערי החליפין, נעשה לעיתים שימוש במושג דומה, שווי כוח הקניה היחסי.

השימוש בשער חליפין במונחי שווי כוח הקניה נתון במחלוקת בגלל הקושי למצוא סל מוצרים זהה המאפשר השוואה ברמת החיים במדינות שונות. כמו כן, מושג זה מבוסס על ההנחה כי המשק הוא משק פתוח. אולם במציאות קיימים מכשולים רבים בפני מסחר חופשי החל מהוצאות הובלה וכלה במכסים ובמכסות. לעתים קרובות מכשולים אלו עשויים למנוע לחלוטין מסחר בינלאומי במוצרים שונים.2

מקורות נוספים

מילון מונחים בסיסיים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה