שותף

מושג זה מגדיר מהו שותף מדיני בהקשרים מדיניים משתנים.

הגדרה

המושג שותף מתייחס לישות מדינית שמהוה כתובת ויש לה את הרצון לפעול למען מטרה משותפת בהקשר מסוים (ר' המושג שותפות).

רקע

בעשור האחרון שב ועלה הדיון בסוגית קיומו של שותף פלסטיני והתנאים בהם על ישראל לשאת ולתת עם הפלסטינים. הערכות ומידע פוליטיים ומדיניים עלולים שלא להספיק לצורך הכרעה בין אסטרטגיות של מו"מ ישיר (Across-the-Table Strategy) לבין אסטרטגיות חלופיות למו"מ ישיר (Off-the-Table Strategy). מכון ראות מציע מסגרת מושגית להבנה עשירה יותר של סוגיה זו.

מהו "שותף" לתהליך מדיני?

על מנת להפוך לשותף בתהליך מדיני, ישות צריכה להיות בעלת שני אפיונים:כתובת, במובנים הבאים:יכולת נשיאהיכולת לקבל וליישם החלטות. ליכולת זו מספר רכיבים כולל: זמינות של משאבים אנושיים, פיננסיים ופיזיים; לגיטימציה פנימית ובין-לאומית; היכולת הפוליטית להישאר בשלטון; היכולת לאשרר את החלטות הזרוע המבצעת או המחוקקת במוסדות החוקתיים ובערכאות השיפוטיות; והיכולת לשתף פעולה על מנת ליישם את מדיניות הממשלה והכרעות חקיקתיות.ו/אואחריות – במובן של חובה לנהוג בדרך מסויימת על-פי הסכמים מדיניים, או עפ"י נוהגים ונורמות של המשפט הבין-לאומי (ר' "חובות של מדינות").

רצון – נכונות להיות שותפה לתהליך מדיני. רכיב הרצון תלוי בארבעה משתנים: האינטרסים, נכונות לקחת סיכונים, אידיאולוגיה ותפישת הצד השני.