סקר ראשוני בנושא מוכנות מערכת החינוך למשברים

ממצאי הסקר מזהים מגמה לפיה קיימת אי בהירות הן בקרב מורים, הן בקרב הורים, לגבי התנהלות מערכת החינוך במקרה שבו יפרוץ משבר במהלך שעות הלימודים. מציאות שכזו עלולה להקשות על התנהלות העורף בשעות הראשונות של המשבר.
מלחמה או רעידת אדמה שתפגע בעורף הישראלי במהלך שעות הלימודים תציב אתגר גדול למערכת החינוך, האחראית על כשני מיליון תלמידים ומורים. המשך תפקודה של מערכת החינוך, ובעיקר המשך נוכחות סגל ההוראה במוסדות החינוך ותיאום הציפיות עם ההורים ביחס לכך, חיוניים להבטחת שלומם של התלמידים בשעות הראשונות של המשבר ולהבטחת תפקודו התקין של העורף.

להלן מצורפות תוצאותיו של סקר ראשוני לבדיקת תחושת המוכנות לחירום בקרב הורים לילדי הגן ובית הספר היסודי, סגל מערכת החינוך ו'המגיבים-הראשונים' (שוטרים, כבאים, ואנשי מערכת החינוך) שנדרשים להמשיך לתפקד במהלך המשבר. הסקר בוצע על-ידי חברת Blueberries בין ה- 24 ל- 26 במאי 2010, במהלך תרגיל החירום הלאומי 'נקודת מפנה 4', וכלל 371 מרואיינים מקרב שלושת קהלי היעד בגילאי 18-56.

הסקר הוזמן על-ידי מכון ראוּת, במסגרת עבודתו בנושא 'רשת חוסן אזרחית', בשיתוף עם הקואליציה הישראלית לטראומה והמגבית היהודית המאוחדת - פדרציית ניו-יורק.

גודל המדגם הקטן יחסית אינו מאפשר לגבש תמונת מצב כמותית מדויקת, אך הוא מצביע על מגמות ברורות לפיהן יש אמון נמוך של ההורים במוכנותה של מערכת החינוך למשברים ומרבית הסגל החינוכי אינו מרגיש כי יש בידו ידע מספק בנושא מוכנות לחירום.

ממצאים

אוכלוסיית היעד: מורים בבתי ספר יסודיים וגננות

(המדגם כלל 107 מורים והוא בעל טעות דגימה מרבית של 9.5%)

 • עד כמה אתם יודעים מה תפקידכם עם פרוץ מצב חירום כמו רעידת אדמה חזקה או מלחמה במהלך יום לימודים?
  הממצאים מלמדים כי 22% בלבד מציבור המורים חש ביטחון מלא באשר לידע הקיים אצלו לגבי תפקוד במצבי חרום בעת הלימודים;36% מציבור המורים מצביעים כי יודעים 'די טוב' את תפקידם. 58% מהמורים אינם חשים רמת ביטחון מלאה או טובה לגבי תפקידם עם פרוץ משבר במהלך יום לימודים.
 • כהורה בעצמך, כיצד הינך מעריך את היכולת שלך להישאר במוסד החינוכי עד לפינוי של התלמידים במצב חירום לאומי?
  כרבע מציבור המורים (27%) מצביע על כוונתו להישאר במוסד החינוכי עד לפינוי כל התלמידים. עוד 29% מהמורים יישארו במוסד החינוכי רק לאחר שיוודאו כי יש מי שידאג לילדיהם. 11% מהמורים העריכו כי לא יוכלו להישאר במוסד החינוכי בו הם עובדים בעת חירום. ל- 34% שאלה זו התגלתה כאינה רלוונטית ככל הנראה בשל העדר הצורך לדאוג לילדים (אין ילדים, ילדים מבוגרים וכיוצ"ב).
 • האם קיים מרחב מוגן נגיש ומוכר במוסד החינוכי בו הינך עובד?
  במרביתם המכרעת של המוסדות החינוכיים (79.5%) קיים מרחב מוגן נגיש ומוכר. ב- 7.5% מהמוסדות החינוכיים אין כלל מרחב מוגן נגיש ומוכר. בשאר המוסדות (13%) יש מרחבים מוגנים שאינם נגישים או שאינם מוכרים מספיק.

אוכלוסיית היעד: הורים לילדים בגיל הגן ובתי ספר יסודיים

(המדגם כלל 211 הורים והוא בעל טעות דגימה מרבית של 6.7%)

 • עד כמה הינך מרגיש שילדיך מוגנים בבית הספר או בגן במקרה של רעידת אדמה חזקה או פרוץ מלחמה?
  ההורים מגלים חוסר ביטחון לגבי רמת ההגנה שהמוסד החינוכי מספק לילדיהם בעת פרוץ מצב חירום לאומי: 32% מהם סבורים כי ילדיהם אינם מוגנים מספיק, 24% אינם יודעים אם ילדיהם מוגנים מספיק ואילו 21% סבורים כי ילדיהם אינם מוגנים בכלל.
 • עד כמה הינך בטוח שהמורים או הגננות של ילדיך יישארו במוסד החינוכי עד לפינוי מסודר של כל הילדים בעת פרוץ מצב חירום כמו רעידת אדמה חזקה או מלחמה?
  כ-42% מקבוצת ההורים אינם מביעים ביטחון בכך שהצוות החינוכי יישאר עם הילדים עד לפינוי מלא בשעת חירום. כ-39% מביעים ביטחון מסוייג "די בטוח", ואילו 19% חשים אמון וביטחון מלא בצוות החינוכי.
 • האם הינך מכיר את ההנחיות של פיקוד העורף להכנת המשפחה והבית לשעת חירום?
  כ- 18% מההורים מעריכים כי הם מכירים טוב מאד את ההנחיות לשעת חירום של פיקוד העורף. 63% מכירים את ההנחיות באופן חלקי או מעורפל ו- 19% לא מכירים כלל את ההנחיות.

אוכלוסיית היעד: מגיבים-ראשונים: שוטרים, כבאים ואנשי מערכת הבריאות

(המדגם כלל 78 מגיבים-ראונים והוא בעל טעות דגימה מרבית של 11%)

 • עד כמה ערוכה משפחתך להתמודד עם מצב חרום בעורף במהלכו אתה עצמך תידרש להמשיך ולמלא את תפקידך המקצועי?
  כ-22% מציבור ה'מגיבים-הראשונים' מעריכים כי משפחתם ערוכה היטב להסתדר בלעדיהם בעת חירום ארצי ובמצב בו הם לא יהיו בבית לסייע. כ- 31% סבורים כי המשפחה תוכל להסתדר בלעדיהם. ובסך הכל, מעט יותר ממחצית מקבוצה זו המאמינה כי משפחתם תסתדר בלעדיהם במידה כזו או אחרת של הצלחה. המחצית השנייה אינה שותפה לתחושה זו, ומבטאת חשש ישיר או עקיף כי עלול להיווצר קושי למשפחתם בעת היעדרם בשעת חירום.
 • האם במשפחתך אתה הוא האחראי על הכנת המשפחה למצבי חירום בעורף?
  כ- 15% מכלל 'המגיבים-הראשונים' נושאים בעול בלעדי להכנת המשפחה למצבי חירום בעורף. כל שאר ה'מגיבים-הראשונים' כ- 85% חולקים אחריות זו עם בני הזוג או בני משפחה אחרים.

המלצות

לאור ממצאי הסקר, מכון ראות מצביע על כיווני החשיבה והפעולה האלה:

 • תיאום ציפיות עם ציבור ההורים לגבי ביטחון ילדיהם עם פרוץ משבר בעורף בשעות הלימודים - על מערכת החינוך להסדיר את סוגיית נוכחות המורים במוסד החינוכי עם פרוץ משבר בשעות הלימודים, וליידע את ציבור ההורים על כך. אם לא כך, סביר להניח כי מאות אלפי הורים ינהרו בו-זמנית לאסוף את ילדיהם מבתי הספר ויצרו עומסי תנועה בשעות הרגישות של פרוץ המשבר.
 • הקניית ידע וכלים לסגל החינוכי ולהורים למוכנות לחירום - ממצאי הסקר מעלים את הצורך להקנות ידע וכלים בנושא מוכנות לחירום בקרב הסגל החינוכי וההורים. ידע וכלים אלה צריכים להיות מותאמים לתפקוד המצופה מציבור זה עם פרוץ המשבר ובשגרת החירום.
 • החלת חובת מוכנות משפחתית על 'מגיבים-ראשונים' ו'עובדים חיוניים' - על נציבות שירות המדינה להתנות בחוזי העבודה הקיבוציים, הנחתמים עם עובדים המוגדרים כ'מגיבים-ראשונים' או 'עובדים חיוניים', כי עליהם להכין את ביתם ומשפחתם לחירום על-פי הנחיות פיקוד העורף. חובה זו נדרשת על-מנת שלא יקלעו לדילמה אם לבצע את חובתם המקצועית או לדאוג למשפחתם בעת משבר.

לפרטים נוספים

 • לסקר המלא, ראה קישור למסמך PDF בראש העמוד.
 • לנייר 'רשת חוסן אזרחית', לחץ כאן.
 • לדף הפייסבוק, 'רשת חוסן אזרחית', לחץ כאן.