הסכמים קיבוציים

הסכם קיבוצי הוא חוזה בין ארגון עובדים יציג לבין ארגון מעבידים או מפעל אשר מסדיר את יחסי העבודה ביניהם. הסכם קיבוצי יכול לעסוק בתחומים הבאים: קבלה לעבודה, סיום עבודה, תנאי עבודה וכן הזכויות והחובות של הארגונים החתומים על ההסכם.

הגדרה

הסכם קיבוצי הוא חוזה בין ארגון עובדים יציג לבין ארגון מעבידים או מפעל אשר מסדיר את יחסי העבודה ביניהם.1 הסכם קיבוצי יכול לעסוק בתחומים הבאים: קבלה לעבודה, סיום עבודה, תנאי עבודה וכן הזכויות והחובות של הארגונים החתומים על ההסכם.

הסכם קיבוצי שונה מחוזה בכך שהוא מאפשר לארגון עובדים להתחייב בשם העובדים אותם הוא מייצג. בחוזה רגיל, לא ניתן להתחייב בשם אדם שלישי וכל צד לחוזה צריך להיות שותף לחתימתו.

הקשר: החיוניות של שותפות בין מגזרית לקפיצת מדרגה

מימוש 'חזון ישראל 15' מחייב קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית - חזון ישראל 15 קורא להפוך את ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן. מימוש חזון זה כרוך בקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית, שתביא לסגירת הפערים באיכות החיים בין ישראל לבין המדינות המפותחות.

קפיצת מדרגה היא תוצר של מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית. מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית מתמקדת ביצירת חדשנות ובהבטחת התחרותיות של המשק. מדיניות זו שואפת למצות מגמות גלובליות חזקות באמצעות היתרונות והמאפיינים הייחודיים של המשק.2

מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית מעודדת את המשק לשנות את הרכב התוצר הלאומי ולעבור לייצר מוצרים בעלי ערך כלכלי רב יותר. תהליך זה כרוך בעלייתן של תעשיות חדשות ובדעיכתן של תעשיות שאינן תחרותיות, בהתאם לרעיון ה'הרס היצירתי', כפי שפותח על ידי הכלכלן האוסטרי יוזף שומפטר.3

האצת קצב השינוי בהרכב התוצר מעלה דרישות חדשות בשוק העבודה - תחרות בזירה הגלובלית, התפתחויות טכנולוגיות וצרכים חדשים יוצרים דרישה למיומנויות ולכישורים חדשים בשוק העבודה. כך למשל, משקלם של ענפי השירותים במבנה הכלכלי של המדינות המפותחות עולה.4

שותפות בין מגזרית חיונית להתמודדות עם קצב השינויים במשק ובחברה. מכאן החשיבות של הסדרת מערכת יחסי העבודה בין שלושת הגורמים המרכזיים: העובדים, המעסיקים והממשלה.

סוגים של הסכמים קיבוציים

ישנם שני סוגים של הסכמים קיבוציים:

  • 1. הסכם קיבוצי מיוחד - הסכם קיבוצי אשר תחולתו מוגבלת למפעל מסוים או למעביד מסוים.5
  • 2. הסכם קיבוצי כללי - הסכם שתחולתו היא ענף עבודה מסוים או כלל ענפי העבודה במשק. שר התעשייה, המסחר והתעסוקה יכול להרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי כללי על עובדים ומעבידים שאינם חלק מהסכם באמצעות צו הרחבה.6

יחסי עבודה בעידן הגלובלי

התמורות שחלו במשק הישראלי ובעיקרם, פתיחת המשק לתחרות הגלובלית, שינוי בהרכב התעשייתי וגיוון צורות ההעסקה שינו את מערכת יחסי העבודה הקיבוציים בישראל:

  • ירידת כוחה של העבודה המאורגנת הקטינה את תוחלת ההסכמים הקיבוציים - בשנים האחרונות חלה ירידה בשיעור השכירים המיוצגים על ידי ארגוני העובדים7 ועל כן תחולת השפעת מערכת יחסי העבודה הקיבוצית הצטמצמה.
  • פיצול המו"מ הקיבוצי - חשיבות ההסכמים הקיבוציים הכלל ארציים ירדה עקב ריבוי הענפים התעשיתיים ותהליכי הפיצול בתוך הסקטור הפרטי. במקביל לכך, חלה עלייה בכמות המשאים ומתנים המתרחשים ברמת המפעל או המעסיק;8
  • משפטיזציה של יחסי העבודה - בעידן הנוכחי גובר השימוש במערכת המשפט ככלי להסדרת יחסי העבודה, הן באמצעות ערכאות שיפוטיות והן באמצעות תהליכי חקיקה. שימוש מוגבר זה בא על חשבון הסדרת יחסי העבודה במישור הקיבוצי, למשל על ידי ועדות פריטטיות.9 תהליך זה מתרחש הן במסגרת סכסוכים בין עובדים למעבידים והן בכדי לפתור סכסוכים קיבוציים בין ארגונים המייצגים עובדים ומעסיקים.


1 חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז- 1957, ס' 3, 4.

2 להרחבה ר' מסמך מכון ראוּת: 'מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית'.

3 להרחבה ר' מסמך מכון ראוּת: 'עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית', עמ' 13.

4 להרחבה ר' מסמך מכון ראוּת: 'גישת הפלקסיקיוריטי'.

5 חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז- 1957, ס' 3. לדוגמה, ההסכם הקיבוצי עם המעסיק אלישרא.

6 חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז- 1957, ס' 3. לדוגמה, הסכם קיבוצי כללי בענף האפייה.

7 לדוגמה, ההסתדרות הצטמקה מייצוג של שמונים אחוז מהמשק הישראלי, לפחות מארבעים וחמישה אחוזים מהעבודים השכירים. גיא מונדלק, "יחסי עבודה בעידן של תמורות", המכון הישראלי לדמוקרטיה, 11/04.

8 שם.

9 ועדה פריטטית היא ועדה שבה חברים נציגי העובדים ונציגי המעסיקים המשמשת את הצדדים לבירור חילוקי דעות בנושאי עבודה וניהול.