החוליה החסרה: שלטון אזורי בישראל

מחקר מדיניות זה בוחן את סוגיית השלטון האזורי כאמצעי לניהול מושכל של מרחבים תת-לאומיים בישראל, בעיקר אזורי ה'פריפריה.

על רקע הפערים הטריטוריאליים וכשלי המשילות של השלטון המרכזי ברמה האזורית, מחקר זה מצביע על הצורך בבנייתו של מדרג שלטוני חדש, הנשען על העצמה פוליטית הולמת וביזור שקול של סמכויות.

נושא המחקר נבחן לאור מגמות שינוי חוצות גבולות המעצבות 'אזוריות חדשה'. במישור הכלכלי, תהליך הגלובליזציה מציב את הכלכלות האזוריות כמנועי צמיחה של הכלכלות הלאומיות. במישור החברתי מתפתחות זהויות אזוריות נבדלות על צורכיהן ומאוַוייהן הייחודיים.

נגזרת מוסדית-פוליטית ממגמות אלו היא הצורך בהבְניה-מחדש של מערכות
ממשל תוך חיזוקם של דרגי שלטון ביניים היכולים ליטול על עצמם את האחריות
לחוסנם הכלכלי ולרווחתם החברתית של המרחבים התת-לאומיים.

בן אליא נחום, החוליה החסרה: שלטון אזורי בישראל, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים 2007.

למסמך המלא, לחץ כאן.