שותפויות מקומיות

המונח שותפות מקומית מתאר התארגנות של בעלי עניין לצורך עיצוב, תכנון, ויישום מענה לאתגר מקומי. זהו כלי אפקטיבי להגברת יכולתה של חברה להתמודד בהצלחה עם האתגרים הניצבים בפניה.

הגדרה

המונח שותפות מקומית מתאר התארגנות של בעלי עניין לצורך עיצוב, תכנון, ויישום מענה לאתגר מקומי.

הקשר

שותפויות מקומיות הן כלי להגברת משילוּת (Governance), קרי, היכולת הקולקטיבית של חברה להתמודד בהצלחה עם האתגרים מולם היא ניצבת בתחומים של פיתוח כלכלי, עידוד יזמות ותעסוקה, או חיזוק הלכידות החברתית.1

הן כוללות שחקנים הפועלים ברמה המקומית כמו השלטון המקומי, המגזר העסקי והמגזר השלישי כדי להגביר את האפקטיביות של עיצוב, תכנון, וביצוע מדיניות. המגזרים השונים מוזמנים לקחת חלק בתהליך של קבלת החלטות קולקטיבית, להביא משאבים נוספים וליזום פרויקטים לשיפור איכות החיים בזירה המקומית, דבר שחיוני לקפיצת מדרגה.2

מאפיינים

לשותפויות מקומיות קיימים המאפיינים האלה:

  • התמקדות בטריטוריה מוגדרת - שותפויות מקומיות פועלות בזירת גיאוגרפית מוגדרת. גודל היחידה הטריטוריאלית המקומית יכול להשתנות בהתאם למקרה. למשל: שכונה, עיר, אזור וכו'.3

  • קידום פרויקט מקומי - על פי רוב, שותפויות מקומיות מתארגנות סביב אתגר מקומי מסוים.4

  • רתימת בעלי העניין הנחוצים - שותפויות רותמות את בעלי העניין שנחוצים להתמודדות עם האתגר המקומי במטרה ליצור צוות בעל ידע, סמכות ויכולת לתכנן וליישם תגובה לאותו אתגר.5 לכן, שותפות מוצלחת כוללת תמריצים מתאימים למשיכת בעלי העניין.6

  • הבנה משותפת בין בעלי עניין - שותפויות מקומיות נוצרות מגיבוש הבנה משותפת לגבי קידום נושא בעל חשיבות מקומית בין בעלי עניין ממגזרים שונים.7

  • אחריותיות של שותפים לתוצאות הפרויקט - בשותפויות מקומיות השותפים מחויבים להצלחה ולוקחים חלק בתכנון, עיצוב וביצוע הפרויקט. לכן האחריות להצלחת השותפות המקומית מתחלקת בין חבריה.8

  • הובלה ותיאום בין חברי השותפות - כיוון שחברי השותפות יכולים להגיע ממגוון יחידות וארגונים, נדרש תיאום מלא ביניהם כדי לנצל ביעילות משאבים ארגוניים, לשתף בידע רלוונטי ולסנכרן את פעילותם בהתאם לפרויקט. לכן, קיים שחקן המתפקד כרכז שאחראי על התנעת וניהול התהליך.9

  • שימוש בכלי הערכה לאומדן הצלחה - הטמעת תרבות של תחקור והערכה היא חיונית להצלחה של שותפויות מקומיות.10 כלי ההערכה מספקים אמדן למידת ההצלחה של הפרויקט, מסייעים בהפקת לקחים ובהערכת כדאיות שכפולו לזירות נוספות.11

שותפויות בישראל

בישראל, קיימים מספר גופים שפועלים ליצירת שותפויות מקומיות. להלן אחדים מהם:

  • הג'וינט, ארגון יהודי אמריקאי, שבשיתוף הממשלה והמגזר השלישי מסייע לאוכלוסיות חלשות להשתלב בחברה הישראלית.12

  • 'שיתופים' הוא ארגון הפועל לקידום ארגוני המגזר השליש בישראל, לביסוס פילנתרופיה ישראלית, ולגיבוש דיאלוג ושיתופי פעולה בין עמותות, עסקים וממשל.13

  • 'שותפות 2000' היא תוכנית של הסוכנות היהודית שמטרתה לחבר בין קהילות יהודיות בחו"ל לפיתוח אזורי בישראל.14

בנוסף, משרד ראש הממשלה מקדם פורום שולחנות עגולים ברמה המקומית בו דנים נציגי הממשלה, המגזר העסקי והמגזר השלישי בקידום נושאים בעלי חשיבות מקומית.15

סוף.1 ר': OECD, Local Partnerships for Better Governance, 2001, pg. 13.

2 ר': שם, עמ' 13.

3 למשל: 'צפונה' היא שותפות של פילנתרופים ואנשי עסקים שמטרתה לחולל צמיחה משמעותית בצפון הארץ באמצעות מערך של הלוואת לעסקים הפועלים בצפון. לעומת זאת, במוסדות חינוך בבת-ים מיושם מודל חינוך אישי. קרן רש"י, משרד החינוך ועיריית בת-ים בליווי האקדמי של המכון לחינוך דמוקרטי נרתמים למימון וביצוע פרויקט זה.

4 למשל, באשדוד שחברה ברשת ערים בריאות, הוקמה ועדת בריאות לתכנון מדיניות בשיתוף מגזרים. תפקידיה של ועדת הבריאות הם קביעת מדיניות ויצירת תכניות לקידום בריאות התושבים בעיר ושיפור איכות החיים בה. לפרטים נוספים על אשדוד עיר בריאה ובת קיימא ר' אתר המרכז לקיימות מקומית.
עיריית בת-ים מפעילה פיילוט ליישום אסטרטגיית (Business Improvement District) BID שעוזרת לבעלי עסקים קטנים ברחובות הערים להשיב אליהם לקוחות לאור הפגיעה שנוצרה בגלל פריחת הקניונים. ר': רננה מור, TheMarker, 6/7/2008 .

5 מספר מצומצם של משתתפים מקל על תהליך הניהול ונוטה לייעל שותפויות . ר': מר סרג'יו ארזני, מנהל תוכנית LEED לפיתוח תעסוקה וכלכלה מקומית ב- OECD. שיחת ועידה 3/7/2008.

6 לדוגמה, מטרת שותפות Isku בפינלנד היא צמצום אבטלה ויצירת מקומות תעסוקה. השותפות משתמשת בתמריצים למשיכת המגזר העסקי, כמו סיוע ביצירת עסקים קטנים ובינוניים באמצעות ארגון תכניות לרכישת הכשרה והשכלה שמבטיחות את זמינות ההון האנושי הנדרש לפיתוח מקומי, ומימון מחקר לזיהוי הצרכים ליצירת עסק תחרותי. ר': OECD, Local Partnerships for Better Governance, 2001, pg. 186.

7 לדוגמה, שותפות Isku בין שלוש ערים בפינלנד נוצרה להלחם באבטלה. בשותפות חברים כ-50 שחקנים מקומיים מהמגזר הציבורי, הפרטי והקהילה המקומית: המועצה האזורית, משרד התעסוקה והפיתוח הכלכלי המקומי, נציגי מגזר החקלאות והיערנות, ואיגוד המובטלים המקומי. השותפים הגיעו להבנה משותפת ליצור שותפות שמטרתה יצירת מקומות עבודה וצמצום אבטלה. ר': שם, עמ' 185.

8 ר': OECD, Local Partnerships for Better Governance, 2001, pg. 213.

9 לדוגמה, עיריית Iisalmi היא האחראית לניהול שותפות Isku בפינלנד. ר': שם, עמ' 187.

10 ר': מר סרג'יו ארזני, מנהל תוכנית LEED לפיתוח תעסוקה וכלכלה מקומית ב- OECD. שיחת ועידה 3/7/2008.

11 ב-ISKU, מידת ההצלחה נמדדה במספר משרות חדשות שנוצרו ומספר עסקים חדשים שנוצרו. הצלחת פרויקט 'עיר ללא אלימות' באילת הצדיקה את אימוצו על יד הממשלה והטמעתו בערים נוספות. ר' אתר עיר ללא אלימות.

12 ר' אתר ה- ג'וינט.

13 ר' אתר שיתופים.

14 ר' אתר שותפות 2000.

15 ר': ממשלת ישראל, החברה האזרחית והקהילה העסקית: שותפות, העצמה ושקיפות, מסמך מדיניות, פברואר 2008, עמ' 17.