מעמד המיעוט הערבי במדינת הלאום היהודית

הקובץ להלן מבקש לתרום לשיח על יחסי הגומלין בין ערבים ויהודים בישראל הן ברמת הדיון התיאורטי והן בליבון ההיבטים המעשיים הנוגעים לסוגייה.

רכס אלי ואוסצקי-לזר שרה (עורכים), מעמד המיעוט הערבי במדינת הלאום היהודית, תוכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, אוניברסיטת תל אביב, 2005.

הקובץ להלן מבקש לתרום לשיח על יחסי הגומלין בין ערבים ויהודים בישראל הן ברמת הדיון התיאורטי והן בליבון ההיבטים המעשיים הנוגעים לסוגייה. הוא כולל אסופת הרצאות שנישאו ביום עיון תחת הכותרת "מעמד המיעוט הערבי במדינת הלאום היהודית", שערכה תוכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי.

החלק הראשון של הקובץ עוסק בשאלת מעמד המיעוטים במישור התיאורטי. החלק השני דן בחקר של המיעוט המוסלמי בצרפת והמיעוט ההונגרי בסלובקיה. מעמד הערבים במדינת ישראל מוצג בחלק השלישי של הקובץ מנקודות ראות שונות של משפטנים המנתחים את המצב הקיים ואת המצב הרצוי.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

OD 26