שותפות בין-מגזרית

שותפות בין-מגזרית מבוססת על גישה הרואה תועלת בשיתוף פעולה בין הממשלה לבין גורמים נוספים במרחב הציבורי קרי, המעסיקים, המועסקים וארגוני המגזר השלישי בתהליך קבלת ההחלטות.

הגדרה

שותפות בין-מגזרית היא מסגרת לניהול יחסים בין קבוצות ומגזרים בחברה ובכלכלה לשם מיצוי האינטרס הקולקטיבי של גורמים אלו. שותפות בין-מגזרית מבוססת על גישה הרואה תועלת בשיתוף פעולה בין הממשלה לבין גורמים נוספים במרחב הציבורי קרי, המעסיקים, המועסקים וארגוני המגזר השלישי בתהליך קבלת ההחלטות.

עקרונות מנחים

שותפות בין-מגזרית מושתתת על עקרונות אלה:

  • תהליך מתמשך - קיום שיח מתמיד בין הגורמים ולא מופע חד פעמי של שיתוף פעולה.

  • מעורבות של השחקנים המרכזיים - השחקנים המרכזיים במרחב הציבורי נוטלים חלק פעיל בתהליך על בסיס קבוע. הגורמים המרכזיים כוללים את הממשלה, ארגוני המעסיקים, ארגוני המועסקים וארגוני המגזר השלישי.

  • חזון משותף - במסגרת הדיונים השחקנים אינם מייצגים אינטרסים סקטוריאליים אלא פועלים לשם מיצוי של האינטרס הקולקטיבי.

  • טווח ארוך - התמקדות בסוגיות אסטרטגיות שיש להן משמעות בטווח הארוך.

  • החלפת מידע - במסגרת התהליך השחקנים חולקים מידע ותובנות.

  • למידה משותפת - השחקנים בוחנים יחד את האפשרויות החברתיות והכלכליות שעומדות בפניהם ואת ההשלכות שלהן.1

  • מבנה - 'המוח מרכזי' הוא מבנה שעוסק בחשיבה ובתכנון מנקודת המבט של ראש הממשלה. לכן התפיסה המערכתית שמנחה את ה'מוח המרכז' מקנה לו יכולת לקדם את השיח הבין מגזרי.2

היתרונות של שותפות בין-מגזרית

שותפות בין-מגזרית מקדמת משילות - בניית מסגרת קבועה של שותפות מרחיבה את בסיס ההסכמה למדיניות שהממשלה מבקשת לנקוט. באמצעות תיאום מוקדם עם שאר הגורמים שהם בעלי עניין בנוגע למדיניות ניתן לאתר מכשולים ולהתמודד עמם לפני שלב היישום.

מודל המועצות לכלכלה וחברה באירופה כולל מרכיב של שותפות עם מגזרי המשק, המגזר השלישי ונציגויות אזרחים בדיונים על מדיניות עתידית. ממודלים אלו ניתן ללמוד על הכדאיות הטמונה בשיתוף גורמים לא ממשלתיים בגיבוש מדיניות:

  • השותפות מקדמת תרבות של אמון - אמון במרחב הציבורי נבנה תוך עיצוב מדיניות משותפת לממשלה ולשאר השחקנים.3 אמון בין השחקנים במרחב הציבורי הוא תנאי הכרחי לקפיצת מדרגה חברתית-כלכלית.4

  • השותפות מאפשרת לעצב תמונת עתיד משותפת - שותפות בין-מגזרית ותרבות של שיתוף יכולות ליצור במה לשיח הנוגע לעיצוב תמונת העתיד של החברה. נושאים בעלי משקל ערכי, כגון איכות החיים הרצויה מבחינת כלל הפרטים והקבוצות, יכולים לקבל ביטוי במסגרת זו.

  • השותפות מאפשרת לכונן שיח של 'מחר על חשבון היום' - שיח זה מאפשר לקדם ויתורים בטווח הזמן המיידי לטובת השקעה בנכסים חברתיים עתידיים כגון שיפור באיכות החיים של כלל תושבי המדינה.5

סוף.1 R. O'Donnell, "Ireland's Economic Transformation: Industrial Policy, European Integration and Social Partnership," Univ. of Pitt., Center for West European Studies, Working Paper No.2, Dec 1998.

2 על פי התפיסה של מכון ראוּת 'מוח מרכזי כלכלי-חברתי' הוא המבנה של גופי תכנון הפועלים במשרד רה"מ. לדוגמא: האגף לתכנון מדיניות והמועצה הלאומית לכלכלה. ר' מסמך מכון ראוּת 'מוח מרכזי כלכלי-חברתי'.

3 בפינלנד דיוני המועצה לכלכלה מתקיימים מאחורי דלתיים סגורות לשם יצירת הבנה הדדית בין המגזרים באמצעות שיח כן ופתוח. ר': מסמך מכון ראוּת, המועצה הכלכלית בפינלנד (EC).

4 ר' מסמך מכון ראוּת משולש אמון הוא תנאי לקפיצת מדרגה.

5 הדו"ח של המועצה לכלכלה וחברה באירלנד בשנת 1986 בנושא אסטרטגיה לצמיחה כלכלית על רקע המשבר הכלכלי שימש כבסיס למו"מ בין הממשלה לנציגי הציבור על תוכנית השיקום הלאומית שנמשכה מ-1987 עד 1990. המידע לגבי המועצה לכלכלה באירלנד מבוסס על מסמך של המועצה שנשלח למכון ראוּת מטעם מנהלת המועצה:

Dr Rory O'Donnell, paper prepared for UN Economic Commission for Latin America, 2007.