המועצה הלאומית לכלכלה וחברה בדנמרק

מסמך זה המתאר את המבנה ואת מאפייני ההתנהלות של המועצה הלאומית לכלכלה וחברה בדנמרק משמש כנספח לתוצר המדיניות של מכון ראות 'מוח מרכזי כלכלי-חברתי'.

מבוא

מסמך זה המתאר את המבנה ואת מאפייני ההתנהלות של המועצה הלאומית לכלכלה וחברה בדנמרק משמש כנספח לתוצר המדיניות של מכון ראות 'מוח מרכזי כלכלי-חברתי'.1

הרעיון המארגן של המועצה

המועצה מרכזת את הדיון בסוגיות כלכליות-חברתיות מרכזיות בין הממשלה לנציגי המעסיקים ונציגי המועסקים.

דיון זה מתאפיין ב:

 • עיסוק במגמות ארוכות טווח;
 • גיבוש תמונת מצב כלכלית-חברתית;
 • הערכת אפקטיביות של מדיניות;
 • בחינת חלופות למדיניות;
 • קידום השיח הציבורי בנושאים הנידונים.

תהליך התמסדות המועצה

המועצה הוקמה בשנת 1962. תפקידה על פי החוק היה לקדם שיתוף פעולה בין גורמים שונים במשק. אולם, כיום המועצה מתמקדת בבחינת האפקטיביות של המדיניות הממשלתית ובגיבוש חלופות למדיניות.

הרכב פורום המועצה

במועצה 26 חברים:2

 • נציגי הממשלה: שר האוצר, השר לענייני עסקים וכלכלה;
 • רשויות שלטון: נגיד הבנק המרכזי, יו"ר ארגון הרשויות המקומיות;
 • נציגי מעסיקים: יו"ר התאחדות המעסיקים, יו"ר איגוד חברות השירותים והתחבורה המסחרית, יו"ר התאחדות התעשיינים, יו"ר התאחדות העסקים הקטנים, יו"ר איגוד לשכות המסחר, נשיא המועצה החקלאית, יו"ר איגוד הקבלנים, יו"ר איגוד הבנקים;
 • נציגי עובדים: יו"ר ושני נציגים של ארגון הגג של איגודי העובדים ("צווארון כחול"), יו"ר איגוד העובדים האקדמאיים, יו"ר איגוד העובדים המקצועיים ("צווארון לבן"), יו"ר המועצה הכלכלית של ארגוני העובדים, יו"ר מועצת הצרכנים.
 • ליו"ר המועצה סמכות למנות שלושה נציגים נוספים: מהאקדמיה, ממכוני המחקר וכן מינוי אישי אחד.

הארגונים המיוצגים במועצה נקבעו על פי חוק, כאשר הנציג מטעמם הוא מנכ"ל או יו"ר הארגון. זאת כדי להימנע מהשפעה של שיקולים פוליטיים בבחירת הנציגים. באופן פורמלי, השר לענייני כלכלה ועסקים ממנה את הנציגים.

תדירות מפגשי פורום המועצה

המועצה מתכנסת פעמיים בשנה.

התנהלות ישיבות פורום המועצה

במועצה ניתן דגש לעצמאות ולמומחיות של יושבי-ראש המועצה. האחרונים בוחרים את תחום המחקר ומציעים מדיניות פרקטית שהממשלה יכולה לאמץ. הדו"ח שיושבי-הראש מגבשים נידון במועצה, אך לא מתקיימת הצבעה בנושא הנידון. כך, ניתנת לממשלה הזדמנות לקבל את המשוב והתגובות של נציגי הציבור למדיניות זו. יושבי-הראש מציגים את הדו"ח והדיון אודותיו במועצה במהלך מסיבת עיתונאים. שאר הנציגים מפרסמים את עמדתם בנושא באופן עצמאי. התכלית המרכזית של הדוחות היא יצירת שיח ציבורי בנושא הנידון. המלצות שנכללות בדו"ח הופכות לחלק מהשיח הפוליטי בנושא ובחלק מהמקרים הן הופכות לבסוף לחלק מהמדיניות הממשלתית.

תוצרים של המועצה

דו"ח המועצה כולל:

 • תמונת מצב של מחזור העסקים בכלכלה הלאומית והכלכלה העולמית;
 • תחזית כלכלית קצרה;
 • ניתוח ארוך טווח של סוגיות מרכזיות- לדוגמא יציבות פיסקאלית;
 • ניתוח פרטני של תחום אחד או שניים שנבחרים ע"י יו"ר המועצה;
 • הצעה למדיניות של יושבי הראש ותגובות והערות של חברי המועצה להצעה זו.

תכלית תוצרי המועצה

הדו"ח הסופי מוצג ע"י יושבי הראש לוועדה הפיסקאלית ולוועדה הכלכלית של הפרלמנט.

תפקיד יו"ר המועצה

בראש המועצה עומדים 4 פרופסורים בעלי מעמד וניסיון שנבחרו ע"י השר לענייני כלכלה ועסקים. המינוי הוא ל-6 שנים. יושבי הראש הם שקובעים את סדר היום של המועצה וכן עורכים את המחקר הרלוונטי לדיון.

בעלי התפקידים במועצה

המזכירות מעסיקה כ-40-35 עובדים: 25 חוקרים אקדמאים, 10-5 עוזרי מחקר במשרה חלקית ו-5 עובדים אדמיניסטרטיביים.

מבנה המועצה

המזכירות מחולקת לשני אגפים:

 • אגף למחקר מקרו-כלכלי;
 • אגף למחקר מיקרו-כלכלי.

הקשר בין המועצה לציבור

לאחר כל דיון במועצה יושבי הראש של המועצה מקדמים שיח ציבורי באמצעי התקשורת על הנושא הנידון.

תחומי העיסוק של המועצה 2007-2005

 • מדיניות פיסקאלית;
 • חלוקת ההכנסות ואי-שוויון;
 • עידוד תחרותיות;
 • מדיניות רווחה.

סוף.


1 מסמך זה מסתמך על מקורות שקבל מכון ראוּת ממזכיר המועצה בדנמרק.

2 לפירוט מלא של חברי המועצה ראה: http://www.dors.dk/sw3018.asp