איכות חיים בישראל

המשמעות של המושג איכות חיים משתנה ממדינה למדינה. לכן, הגורמים התורמים לרווחה ושביעות רצון בישראל שונים מאלה הקיימים במדינות אחרות.

הגדרה

איכות חיים (Quality of Life) היא אוסף המרכיבים המתארים את רווחתו הכללית של האדם.1 מושג זה הוא פועל יוצא של סביבת העבודה והמחייה וההזדמנויות החברתיות והתרבותיות שהמדינה מציעה לתושביה. זהו מושג מורכב המושפע מגורמים שונים ומתפיסה סובייקטיבית.

מכון ראות רואה במרכיבים הבאים את עמודי התווך של איכות החיים בישראל: ביטחון כלכלי, רווחה חברתית, ביטחון אישי-פיזי והערך המוסף היהודי.

ההקשר: 'חזון אחת מחמש עשרה המובילות'

המושג 'איכות חיים' בהקשרו הישראלי הוא מושג יסוד בחזון הפיכתה של ישראל לאחת מחמש עשרה המדינות המובילות באיכות החיים בתוך חמש עשרה שנים. מכון ראות מייחס חשיבות רבה לקיומו של שיח ציבורי הבוחן את המרכיבים השונים של איכות החיים בישראל. שיח זה הכרחי לעיצוב מדיניות כלכלית וחברתית.2

מרכיבי איכות החיים בישראל

מכון ראות מזהה ארבעה תחומים עיקריים המשפיעים על איכות החיים בישראל:

  • ביטחון כלכלי - מרכיב זה מתייחס ליכולתו של הפרט לתמוך בעצמו ובמשפחתו ומתבסס על רווחה חומרית (רמת הכנסה), היכולת למצות ולפתח הון אנושי, וקיומה של סביבה תומכת צמיחה.

  • רווחה חברתית - מרכיב זה מתייחס לרצונו ויכולתו של הפרט להזדהות ולהיות חלק מחברה. מכון ראות מזהה שלושה גורמים שמשפיעים על הרווחה החברתית: מידת האמון בין פרטים בחברה וביכולתה של מערכת השלטון לעצב, לתכנן ולבצע מדיניות; מידת ההגנה על זכויות האדם וחירויות הפרט; ועומקה של תחושת השייכות לקהילה ולמדינה.

  • ביטחון אישי-פיזי - מרכיב זה מתייחס למידת ההגנה של הפרט מסכנות הנשקפות לחייו ולרכושו. הגורמים המשפיעים על הביטחון האישי-פיזי הם בריאות, איכות הסביבה, והגנה מאלימות על רקע לאומי או פלילי.

  • ערך מוסף יהודי - מרכיב זה מתייחס לרמת הסיפוק שאדם יהודי בישראל מפיק מהיותו חלק ממימוש החזון הציוני.

אומדן והשוואה

מדדים בין-לאומיים שונים אומדים את איכות החיים של פרטים במדינות שונות. הידועים והבולטים ביותר הם מדדי איכות החיים של האקונומיסט ושל האו"ם.3 ואולם, אף אחד מהמדדים האלה לא מודד את איכות החיים בישראל באופן מושלם. לפיכך, הגדרת המדד או מערכת המדדים המתאימה ביותר לישראל היא אחד האתגרים הניצבים בפני מקבלי ההחלטות בישראל.41 ר' מושג ראות איכות חיים.

2 מטרתו של "חזון אחת מחמש עשרה המובילות" של מכון ראות ליצור את התנאים והפעולות הכרוכות ב"קפיצת מדרגה" כלכלית חברתית שתביא את ישראל אל קרב חמש עשרה המדינות המובילות בעולם מבחינת איכות החיים של תושביהן.

3 ר' מושגי ראות מדד איכות החיים של האקונומיסט ומדד ההתפתחות של האו"ם.

4 מכון ראות מזהה שבעה מדדים בין לאומיים למדידת איכות החיים בישראל. ר' מסמך מכון ראות: מדידת איכות חיים בישראל.