ISRAEL NEWTech – התכנית לקידום טכנולוגיות המים החדשניות של ישראל

משרד התמ"ת משיק את התוכנית הלאומית לתמיכה ולקידום תעשיית המים בישראל. התוכנית פועלת לחיזוק ועיבוי ההון האנושי העוסק במים וקידום המחקר והפיתוח.

משרד התמ"ת משיק את התוכנית הלאומית לתמיכה ולקידום תעשיית המים בישראל -ISRAEL NEWTech (Novel Efficient Water Technologies). התכנית רואה את תעשיית המים מנוע הצמיחה הבא של המשק.

התוכנית פועלת להצבת ישראל כמובילה עולמית בתחום באמצעות חיזוק ועיבוי ההון האנושי העוסק במים, קידום המחקר והפיתוח, ושיווק. לתוכנית מספר מטרות: הכפלת היקף הייצוא של תעשיית המים עד שנת 2010, הגדלת היקף ההשקעות הזרות הנכנסות לתחום והרחבת המחקר והפיתוח, במיוחד במסגרת שיתופי פעולה בינלאומיים.

לפרטי התכנית לחצו כאן