ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק: המשק הישראלי 1985-1998

הספר מתאר את רפורמות תכנית הייצוב מ- 1985 ובוחן את השינויים שחלו בעקבות הנהגתן.

אבי בן בסט (עורך), ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק: המשק הישראלי 1985-1998, עם עובד, 2001.

מפנה דרמטי התחולל במשק הישראלי מאז הנהגת תכנית הייצוב ב- 1985. שינוי יסודי בתפישה הכלכלית של קובעי המדיניות ניצב בבסיסו: ממשק שבו יש לממשלה מעורבות ניכרת בכל תחומי הפעילות הכלכלית לכלכלה המתבססת יותר ויותר על כוחות השוק.

המאמרים שקובצו בספר מתארים את הרפורמות ובוחנים את השינויים שחלו בעקבות הנהגתן.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

IE52 J14