סוף כיבוש

מונח זה מוגדר במשפט הבין-לאומי כמצב בו כוח צבאי יוצא משטח בו החזיק על פי דיני הכיבוש, תוך כדי העברת סמכויות לגורם ריבוני המקיים שליטה אפקטיבית בשטח
לחצו כאן לנוסח המלא באנגלית