המעמד המשפטי של מיעוטים במדינות דמוקרטיות שסועות

חיבור זה בוחן את שאלת האזרחים הערבים בישראל בהסתכלות השוואתית.

סבן אילן, המעמד המשפטי של מיעוטים במדינות דמוקרטיות שסועות: המיעוט הערבי בישראל והמיעוט הדובר צרפתית בקנדה, דוקטורט, האוניברסיטה העברית בירושלים, מרץ 2000.

המודעות המניעה את התיזה נוגעת דווקא להבדלים בין מיעוטים אלה - קרי, לכך שמידת הפגיעות ומידת המתח הפנימי עשויים להיות שונים ממיעוט למיעוט, ממדינה למדינה. שוני זה מחדד שאלה שלה חשיבות מיוחדת: מהם המשתנים המשפיעים על היקף ההגנה על המיעוט?

התיזה מתעמקת במעורבותו של המשפט באותם משתנים. מוקדיה הקונקרטיים יותר של התיזה הם שניים: שרטוט מסגרת תיאורטית חדשה לניתוח והשוואה של המעמד המשפטי של מיעוטים במדינות דמוקרטיות שסועות; והפעלתה על שני מקרי מבחן.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

OB22