חוסן לאומי בישראל: השפעת האינתיפאדה השנייה על החברה הישראלית

המחקר בוחן את ההשפעות העיקריות של פיגועי הטרור הקשים, ובעיקר פיגועי התאבדות כנגד ריכוזי האוכלוסייה בערים הגדולות, בארבע שנות האנתפאדה הפלסטינית השנייה, על החברה הישראלית. מחקר זה מנסה לבחון את התמורות 'בחוסן הלאומי' של החברה הישראלית.

אלרן מאיר, חוסן לאומי בישראל: השפעת האינתיפאדה השנייה על החברה הישראלית, מרכז יפה, 2006.

המחקר בוחן את ההשפעות העיקריות של פיגועי הטרור הקשים, ובעיקר פיגועי התאבדות כנגד ריכוזי האוכלוסייה בערים הגדולות, בארבע שנות האינתיפאדה הפלסטינית השנייה, על החברה הישראלית.

שתי שאלות מרכזיות נבחנו במחקר זה: (1). האם מתקפת הטרור הצליחה לפגוע- ואם כן, באיזו מידה - במה שמכונה 'יכולת העמידה' או 'בחוסן הלאומי' של החברה הישראלית? ובאיזו מידה היא הביאה לתמורות ממשיות בהתנהלותו השוטפת ובתחושותיו של הציבור הישראלי?; (2). והאם מתקפת הטרור הביאה לשינוי בעמדות הפוליטיות של הציבור הישראלי בסוגיות הקשורות לסכסוך הפלסטיני-ישראלי ודרכי פתרונו?


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

ID25