יחסי הדרג האזרחי והדרג הצבאי בישראל: על רקע עימותים צבאיים

מזכר זה דן בשאלות הקשורות למקומו הרצוי של הצבא בתהליך קבלת ההחלטות בישראל בנושאי ביטחון.

רם ארז (עורך), יחסי הדרג האזרחי והצבאי בישראל: על רקע עימותים צבאיים, אוניברסיטת תל-אביב מרכז יפה, מזכר 82 פברואר 2006.

מה מקומו של הצבא בתהליך קבלת ההחלטות בישראל בנושאי ביטחון? ומה מקומו הרצוי בתהליך זה? עד כמה מושפע מקומו של הצבא מהשינוי ברמת האלימות באזור?האם הצבא נעשה מעורב יותר בזמני משבר ביטחוני ומלחמה? האם דרוש שינוי בדפוסי היחסים בין הדרגים? וכיצד אפשר להשיגו?

הדיון הציבורי והדיון האקדמי בסוגיית היחסים בין הדרג האזרחי לדרג הצבאי משקפים עימות בין שתי גישות מרכזיות (הגישה הפונקצוינאלית לעומת גישת ההדדיות והשותפות), המגדירות את מקומו הרצוי של צה"ל בתהליך קבלת ההחלטות, וגוזרות ממנו את תשובותיהן על השאלות האחרות.

מזכר זה דן בשאלות אלו, בהתמקדו ביחסים בין הדרגים בעתות לחימה.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

ID 22 B 12