רכיבי חוסן כלכלי של משקי הבית

חוסן כלכלי מורכב משישה מרכיבים. מדידתם והערכתם תאפשר לממשלה להגדיר מהו 'עוני' טוב יותר ולמצוא דרכים להפחית את שיעורו.

ברשימת הבלוג הקודמת שלי דנתי בחשיבות של הגדרת העוני על יסוד הערכת 'החוסן הכלכלי' של משקי הבית במקום שיהיה מבוסס רק על 'הכנסה פנויה'. ברשימה זו, ברצוני להרחיב אודות רעיון זה של חוסן כלכלי וחשיבותו ביצירת כוח עבודה וכלכלה בריאים ויציבים.

'חוסן כלכלי' הוא היכולת של אדם לנצל את המשאבים העומדים לרשותו להשיג שלושה דברים עיקריים שישפרו את מצבו הכלכלי - להתקיים בכבוד, לשפר את ההון האנושי שלו ולהתמודד עם שינויים בלתי צפויים במצבו האישי, המשפחתי או התעסוקתי.

העבודה שעשינו במכון ראות הצביעה על כך שחוסן כלכלי מורכב משישה עמודי תווך - הכנסה פנויה, עומק נכסי, רמת צריכה, ביטחון תעסוקתי, רמת בריאות וכמות הזמן החופשי. חולשה בכל אחד מהמרכיבים אינה מעידה על היעדר חוסן כלכלי. אולם שילוב בין מספר מרכיבים עלול להצביע על רמת חשיפה גבוהה ועל היעדרו של חוסן כלכלי.

ואלה הם ששת המרכיבים:

  • הכנסה פנויה - מרכיב זה בודק את רמת ההכנסה של משק הבית על יסוד כלל מקורות ההכנסה העומדים לרשותו. כיום, זהו הבסיס לקיבעת מדד העוני ולהערכת רמת העוני של משפחה.

  • עומק נכסי - מרכיב זה מתייחס להיקף הנכסים הנוספים ברשות משק הבית כגון חסכונות, נדל"ן, ביטוחים או, לחילופין, חובות.

  • רמת הצריכה - מרכיב זה מאפשר לבחון את מידת העוני על יסוד רמת החיים והיכולת לשמר אותה למרות תנודות בהכנסה. אם רמת החיים גבוהה מן ההכנסה עשוי הדבר להעיד על ציפיות להכנסה עתידית או על קיומם של מקורות הכנסה נוספים מהון.

  • ביטחון תעסוקתי - מרכיב זה מתייחס ליכולת להיות מועסק לאורך זמן. יכולת זו היא עמוד תווך של החוסן הכלכלי של משק הבית. מרכיב זה מתייחס הן לסיכוי להיות מועסק במגזר ממנו מתפרנס משק הבית על יסוד רמת ההשכלה, ניסיון תעסוקתי, ידיעת עברית וידיעת שפות זרות וגם לסיכוי לאבד את מקור הפרנסה על יסוד המגמות באותו ענף, ומבנה ההעסקה וההגנות מן החוק.

  • מצב בריאותם של המפרנסים - משק בית שמפרנסיו בריאים נהנה מחוסן כלכלי רב יותר ממשק בית שמפרנסיו חולים. את מצב הבריאות ניתן להעריך על יסוד רמת ההוצאות הרפואיות, גיל וקיומן של בעיות בריאותיות כרוניות.

  • כמות הזמן החופשי / שעות העבודה - רכיב זה מתייחס לכמות הזמן שהפרט מקדיש כדי ליצור הכנסה . משתנה זה מצביע על היכולת לטפח הון אנושי והון חברתי ולהתמודד עם שינויים לא צפויים.

מכון ראות הציע משתנים אלה ככלים לאמוד את רמת החוסן הכלכלי של משק הבית. יתכן שניתן להצביע על סל אחר של משתנים. אולם, כפי שכתבתי ברשומה הקודמת, חוסן כלכלי ולא הכנסה פנויה צריך להוות את המדד לעיצוב מדיניות הממשלה כלפי העניים.


גידי גרינשטיין הינו מייסד ומנכ"ל מכון ראות. העמדות המוצגות בבלוג זה הן עמדותיו האישיות.

למידע נוסף אודות "בלוגידי" אנא כנסו לרשומת הבלוג הראשונה: "חוליה בשרשרת".