ציונות מול דמוקרטיה

ציונות ודמוקרטיה מוצהרים כערכים מרכזיים ביסוד החברה היהודית-הישראלית ומהווים במידה רבה הצדקה לקיומה. במחקר אמפירי מקיף בוחן המחבר האם הערכים של הציונות והדמוקרטיה משלימים או נוגדים זה את זה.

בן-סירא זאב, ציונות מול דמוקרטיה, ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1995

האם הערכים של הציונות והדמוקרטיה משלימים או נוגדים זה את זה? ציונות ודמוקרטיה מוצהרים כערכים מרכזיים ביסוד החברה היהודית-הישראלית ומהווים במידה רבה הצדקה לקיומה.

החיבור שלפנינו הוא מחקר אמפירי מקיף, שנערך בקרב מדגם רחב של מתבגרים ישראלים יהודים, החושף את התפיסות השונות והמנוגדות של רעיונות אלה. הוא תורם תרומה חשובה להבנת הגורמים המונחים ביסוד הפילוג הערכי בחברה הישראלית- פילוג בין בני חברה שמגדירים עצמם כציונים וכנאמני הדמוקרטיה- אך רואים ערכים אלה באור שונה.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

AA 24