המשך הצמיחה תלוי ביכולת הנשיאה של הממשלה

קפיצת מדרגה כלכלית-חברתית באיכות החיים בישראל תלויה בתהליכים שישנו מגמות מאקרו-כלכליות בטווח הארוך. יכולת הנשיאה של הממשלה היא גורם מרכזי במימוש תהליכים אלו.

על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רשם המשק הישראלי ברבעון הראשון שיעור צמיחה של 6.3% בחישוב שנתי. נתון זה מצביע על המשך מגמת צמיחה גבוהה יחסית למדינות מפותחות אחרות.

עם זאת, מנתוני המדד המשולב למצב המשק שמפרסם בנק ישראל עולה כי בחודשים האחרונים חלה האטה מסוימת בקצב הצמיחה במשק הישראלי.1

כדי שישראל תבצע קפיצת מדרגה כלכלית-חברתית באיכות החיים היא צריכה לעבור תקופה בה הכלכלה חשופה לתהליכים שישנו באופן משמעותי את מנגנוני המשק וישפיעו על מגמות מאקרו כלכליות בטווח הארוך. על תהליכים אלו להביא לצמיחה אי-מחזורית, החורגת מתנודות הצמיחה והמיתון הקבועות.2

צמיחה אי-מחזורית זו תלויה בנקיטת מדיניות עקבית אשר תכלול הסטת משאבים לנושאים אלה:

  • יישום רפורמות מבניות במשק - עלייה מתמשכת בפריון היא גורם מרכזי לצמיחה בת-קיימא. הגדלת הפריון תלויה בייעול מבני רחב היקף במשק כולו, ובפרט במגזר הציבורי ובמגזרי התעשייה המסורתית.3 בין אלו ניתן למנות רפורמות בתחום החשמל, הנמלים, הקרקעות, והגברת התחרות בשוק ההון.

  • טיפוח הון אנושי - הון האנושי הוא המשאב המרכזי של המשק הישראלי. הצמיחה במשק תלויה ביכולתה של ישראל להרחיב את מעגל המשתתפים בשוק העבודה ולשפר את הכישורים והיכולות של כוח העבודה ומידת התאמתם לביקוש במשק.4

  • פיתוח תשתיות ארוכות טווח - צמיחה עתידית נשענת על השקעות בהווה. כדי לחוות קפיצת מדרגה כלכלית על ישראל להשקיע במחוללי צמיחה כגון תשתיות, מחקר ופיתוח וחינוך.

יישומה של האסטרטגיה הכלכלית הנדרשת תלוי במידה רבה ביכולת הנשיאה של הממשלה, כלומר ביכולתה לעצב, לתכנן ולבצע את המדיניות הנדרשת.5 בעיות של יציבות שלטונית והיעדר שיתוף פעולה בין זרועות השלטון עלולים לפגוע ביכולת הנשיאה של ממשלת ישראל ובסיכויים להביא לקפיצת מדרגה באיכות החיים של כלל התושבים.

מקורות


1 המדד המשולב לחודש מארס עלה ב-0.6 אחוזים והמדד המשולב לחודש אפריל עלה ב-0.1 אחוזים.

המדד המשולב הוא נתון מחזורי לאבחון כיוון התפתחותה של הפעילות הריאלית במשק. המדד מחושב על פי השינוי החודשי במרכיבים המייצגים היבטים שונים של הפעילות הריאלית במשק: מדד הייצור התעשייתי, היבוא ללא נכסי השקעה, הפדיון מהמסחר והשירותים, מספר משרות השכיר במגזר העסקי, יצוא הסחורות(ללא חקלאות, דלק, יהלומים ואניות ומטוסים) והחל מחודש פברואר 2006 המדד כולל גם את רכיב יצוא השירותיים. בחישוב המדד המשולב מובאים בחשבון שינויים ברכיביו (מנוכי העונתיות) הן בחודש השוטף והן בחודשים אחדים בפיגור.

2 מחזוריות עסקים מאופיינת על-ידי תקופות של גיאות ושפל שאינן משנות באופן משמעותי את התנהגות המשק בטווח הארוך.

3 ר' מסמך מכון ראות: המגזר הציבורי כחסם לחזון הטופ 15.

4 ר' מסמך מכון ראות: מדד החוסן הכלכלי להערכת מצב העוני בישראל.

5 ר' מסמך מכון ראות: משולש האמון הוא תנאי לקפיצת מדרגה.