Soft Power

בספר זה עורך ג'וזף ניי הבחנה בין עוצמה מדינית "קשה" כפי שמתבטאת בתחומים צבאיים או כלכליים לבין עוצמה מדינית "רכה" שמבטאת את היכולת להשיג את המטרה לא בדרך של כפייה אלא בדרך של משיכה.

בספר זה עורך ג'וזף ניי הבחנה בין עוצמה מדינית "קשה" כפי שמתבטאת בתחומים צבאיים או כלכליים לבין עוצמה מדינית "רכה" שמבטאת את היכולת להשיג את המטרה לא בדרך של כפייה אלא בדרך של משיכה.

העוצמה הרכה פועלת באמצעות קשרים בין בעלי ברית, סיוע כלכלי או יצוא של תרבות ומקדמת הגיון שעל פיו מדינות משפיעות ומושפעות מעצם היותן חולקות ערכים משותפים או שיח משותף.

לרכישת הספר לחצו כאן.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

RA22