The Quality of Life

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו
הספר נערך על-די מרתה נוסבאום, מן הפילוסופים הידועים של ימינו, ופרופ' אמרטיה סן, זוכה פרס נובל בכלכלה ל-1998.

ספר זה מתמקד בהגדרת איכות חיים ובשיטות לאמידתה.

התפתחויות אחרונות בהגדרה הפילוסופית של רווחה ואיכות חיים נידונות בהקשר של נושאים מעשיים כגון ביטוח בריאות ואיכות חייהן של נשים.

פילוסופים וכלכלנים מובילים תרמו לספר זה בהבנת הבעיות העולות בהקשר של איכות חיים.

הכותבים עונים על צורך גדל והולך בעבודה בין-תחומית בנושא זה. קיימת הסכמה בין כלכלנים כי נדרשת התמודדות עם שאלות פילוסופיות בסיסיות הנוגעות למושג איכות חיים והבנת מורכבותו.

לרכישת הספר לחצו כאן