Agendas, Alternatives, and Public Policies

קינגדון מתמודד בספרו עם השאלה הסבוכה כיצד רעיונות הופכים למדיניות. מה גורם לרעיון מדיניות לעלות על סדר היום הציבורי? מה גורם למקבלי החלטות לאמץ תכניות ולדחות אחרות?

John W. Kingdon Agendas, Alternatives, and Public Policies, Longman, 2002.

קינגדון מתמודד בספרו עם שאלות סבוכות הנוגעות לממשק שבין העולם הפוליטי לבין העולם של המדיניות הציבורית. מה גורם לרעיון מדיניות לעלות על סדר היום הציבורי? מה גורם למקבלי החלטות לאמץ תכניות ולדחות אחרות? למעשה קינגדון מגלה כיצד רעיונות הופכים למדיניות.

קינגדון מזהה בספרו את הגורמים המרכזיים שמשפיעים על עיצוב המדיניות בארה"ב. לצד הגורמים הממסדיים הוא מדגיש גם את מקומם של יועצים חיצוניים ומכוני מחקר וחשיבה בתהליכים אלו. קינגדון מספק כמה מושגי מפתח להבנת ההקשר של רעיונות ויישומם ביחס למרחב הציבורי.

לרכישת הספר לחצו כאן.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.