The March of Folly

לאורך התקופה כולה, ללא הבדל מקום ותקופה, אפשר להבחין בתופעה החוזרת ונשנית של ממשלות הנוקטות מדיניות העומדות בניגוד לאינטרסים שלהם עצמן. ספר זה סוקר את מרחבי ההיסטוריה המתועדת, בהם היא מאתרת ומתארת מערכת נרחבת של דוגמאות היסטוריות מרתקות.

Barbara W. Tuchman, The March of Folly: From Troy to Vietnam, Ballantine Books, 1985

לאורך התקופה כולה, ללא הבדל מקום ותקופה, אפשר להבחין בתופעה החוזרת ונשנית של ממשלות הנוקטות מדיניות העומדות בניגוד לאינטרסים שלהם עצמן. בספר זה סוקרת ברברה טוכמן את מרחבי ההיסטוריה המתועדת, בהם היא מאתרת ומתארת מערכת נרחבת של דוגמאות היסטוריות מרתקות ביותר.

היא מבחינה בין האיוולת לבין צורות אחרות של מעשי כשל ממשלתיים ומגדירה את סימני המובהקים: צעד של הרס עצמי שנעשה למרות שהיתה אפשרות ללכת בדרך אחרת.

לקניית ספר זה (באנגלית), לחצו כאן.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.