Hezbollah: The Changing Face of Terrorism

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

בספר זה, הריק מתארת את עקרונות תנועת חזבאללה: התפיסות האמונויות של הארגון, דרכה של התנועה וכן הגורמים האזוריים עמם החזבאללה קשורה.הריק מתבססת על מחקר מעמיק ומתארת את המהלך שבו מיליציה חשאית וקיצונית הצליחה ליצור מזג שווא המאפשר לה להיחשב כגורם מרוסן שנוטל חלק בזירה הפוליטית הלבנונית.

לרכישת ספר זה (באנגלית) לחץ כאן