Understanding Iraq

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

(William Polk, Understanding Iraq, Tauris, 2006)

המחבר סוקר את ההיסטוריה של עיראק מזמנים קדומים ועד העת הנוכחית. הוא כותב על הכוחות ההיסטוריים והפוליטיים אשר עיצבו את עיראק בתקופות השונות, עד התקופה הנוכחית של הנוכחות האמריקאית במדינה. הפרק האחרון של הספר מציב את השאלה המרכזית הנוגעת לעתידה של המדינה: מהן הקבוצות הפנימיות והחיצוניות שיובילו את עיראק בעידן הבא?

לרכישת ספר זה (באנגלית) לחץ כאן.