The Elusive Quest for Growth

ספר זה מסביר את הפער בין מדיניות לפיתוח כלכלי לבין שעורי הצמיחה הנמדדים בפועל

William Easterly,The Elusive Quest for Growth, MIT Press, 2002.

הכלכלנים המערביים הבולטים עדיין לא הצליחו להסביר את הפער בין התפיסות שלהם לבין המציאות הקיימת במדינות המתפתחות. בספר זה, וויליאם איסטרלי מסביר את התיאוריות הקיימות בתחום הפיתוח הכלכלי. איסטרלי מצביע על חוסר התיאום בין התמריצים שנתנו למדינות המתפתחות לבין נתוני הצמיחה שלהן.

לרכישת הספר לחצו כאן.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

MP32 B11