מבנה התהליך המדיני הישראלי-פלסטיני

מושג זה מציג את האירועים המרכזיים בתהליך המדיני בין ישראל והפלסטינים עד כה.

הגדרה

המושג "מבנה התהליך המדיני הישראלי-פלסטיני" (להלן "מבנה התהליך המדיני") מציג את אבני הדרך המרכזיות בתהליך המדיני הרשמי בין ישראל לפלסטינים.

רקע

מבנה התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים משתנה בהתאם לנסיבות המדיניות ולאינטרסים של הצדדים. ואולם, ניתן להצביע על מספר מבנים אשר הוסכמו בין ישראל לפלסטינים. להלן העיקריים שבהם:

בהסכמי קמפ-דיוויד 1978 (9/78) קבעו ישראל ומצרים את המתכונת הראשונית למבנה התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים (זאת ללא שיחות ישירות בין ישראל לפלסטינים). עפ"י מבנה זה, בשלב הראשון יכונן ממשל עצמי פלסטיני למשך תקופת ביניים של כ- 5 שנים, כאשר לא יאוחר מהשנה ה- 3 לתקופת הביניים יחל המו"מ על הסכם קבע.1

במסגרת הצהרת העקרונות2 (9/93) אומץ מבנה התהליך המדיני שנקבע בקמפ-דיוויד 1978 והפך להיות המבנה המוסכם של תהליך השלום בין ישראל לפלסטינים הידוע כתהליך אוסלו. בהתאם למבנה זה, נחתם הסכם עזה ויריחו (5/94) והחלה תקופת הביניים (5/94-99); הועברו הסמכויות בשטחים הללו לידי הפלסטינים (קיץ 94); נחתם הסכם הביניים (9/95) על מנת להסדיר את היחסים בין ישראל לפלסטינים בתקופת הביניים; התקיימו בחירות למועצה הפלסטינית (1/96); והחל המו"מ על הסכם הקבע (5/96), אשר אמור היה להיחתם לקראת תום תקופת הביניים ולהוביל לכינונה של מדינה פלסטינית. ואולם, בשל מתקפת הטרור הפלסטינית (2-3/96) והבחירות בישראל (5/96) התערער תהליך אוסלו.

מזכר שארם א-שיח (9/99) עדכן את מבנה התהליך המדיני. עפ"י מזכר שארם הצדדים אמורים להגיע להסכם מסגרת על מצב הקבע (תאריך יעד: 2/00) ולהסכם כולל על מצב הקבע (תאריך יעד: 9/00).3 שיאו של מאמץ זה הייתה פסגת קמפ-דיוויד 2000 (7/00), מתווה קלינטון (12/00) ושיחות טאבה (1/01).

מפת-הדרכים (4/03), אשר אומצה ע"י ישראל והפלסטינים, קבעה מבנה שונה מתהליך אוסלו להגעה למצב הקבע. עפ"י מבנה מפת הדרכים, לאחר השלב הראשון בו

יעשו ישראל והפלסטינים צעדים בוני-אמון, בשלב השני תוקם מדינה פלסטינית בגבולות זמניים ולאחר מכן, בשלב השלישי ייחתם הסכם קבע.4

על פניו, תוכנית ההתנתקות של ממשלת ישראל וחליפת המכתבים בנוגע לתוכנית ההתנתקות (4-6/04) קובעת כי לאחר שתיסוג ישראל מרצועת עזה ומצפון הגדה המערבית, ישובו הצדדים לנתיב שנקבע במפת הדרכים.


1 ר' דברי הקדמה להסכם.

2 ר' סעיף I - יעד המו"מ.

3 "הסכם המסגרת על מצב הקבע" ("Framework Agreement on Permanent Status") נודע כ- FAPS ואילו "ההסכם הכולל על מצב הקבע" ("Comprehensive Agreement on Permanent Status") נודע כ- CAPS. ר' שר גלעד, במרחק נגיעה, תל-אביב: משכל, 2001, עמ' 56.

4 ר' , Forward, 15.11.2002Follow the Roadmap to Palestine Grinstein Gideon,